Pak this Seet!

Mapapa “pak this seet” ka talaga kapag nakita mo itong product sign.